Algemene voorwaarden van WeBuyThings

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBUYTHINGS

INHOUDSOPGAVE

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van WeBuyThings
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – De prijs
Artikel 9 – Conformiteit en garantie
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen
Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 15 – Overige voorwaarden
Artikel 16 – Verklaring algemene voorwaarden fysieke vestiging(en) WBT

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer WeBuyThings (hierna: WBT);

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of WBT in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

WBT: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door WBT georganiseerd systeem voor inkoop/inname op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en WBT gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN WBT

Ondernemer: Tweek (werkend onder de naam Webuythings.nl) gevestigd aan de Ampèreweg 26M te Middelburg (4338 PT)
Telefoonnummer: 0118-851050
E-mailadres: support@webuythings.nl
KvK-nummer: 60811803
Btw-identificatienummer: NL002232131B79

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WBT en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen WBT en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij WBT zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

De calculator voor de inkoopprijs van een elektronica product op de webshop van WBT (hierna: de inkoopmodule) van een consument geeft een prijsindicatie voor de waarde van het aangeboden elektronica product door de consument. Dit betreft een waarde in euro (EUR). Het betreft dus een schattingsprijs, via de website kan nooit een prijs worden berekend waar rechten aan ontleent kunnen worden of waar een overeenkomst door tot stand komt.

WBT behoudt zich het recht voor, om bij ontvangst van het aangeboden product van de consument middels de inkoopmodule, het aangeboden product van de consument te beoordelen en wegens gegronde redenen af te wijzen. Deze gegronde redenen kunnen bestaan uit:

Dat het aangeboden product van de consument niet voldoet aan de opgegeven waarden in de inkoopmodule;

Dat het aangeboden product van de consument niet op de door WBT aangegeven wijze is verpakt bij de verzending;

Dat het aangeboden product van de consument niet secuur en veilig is verzonden naar WBT;

Enig andere reden die ervoor zorgt dat WBT de prijsindicatie niet kan blijven hanteren voor het aangeboden product van de consument;

Apparatuur met waterschade wordt per direct afgewezen en teruggestuurd naar de consument door WBT. Evenals producten met gelinkte accounts aanwezig op het device.

Het aanbod is gebaseerd op een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten middels de inkoopmodule van WBT. De beschrijving is op basis van inkoopmodule van WBT voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden WBT niet.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt in alle gevallen onder voorbehoud tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van de prijsindicatie van WBT in de inkoopmodule van WBT. Dit voorbehoud is benodigd, zodat WBT kan vaststellen of het aangeboden product van de consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden die zijn opgegeven door de consument in de inkoopmodule van WBT en zoals aangegeven in artikel 4. Het betreft dus een aanbod onder voorbehoud en de inkoopmodule geeft een indicatie qua prijs. De overeenkomst vloeit voort uit de inkoopmodule, maar dient eerst te voldoen aan alle voorwaarden uit artikel 4. De gestelde voorwaarden bestaan onder andere uit:

Het naar waarheid opgeven van de waarden in de inkoopmodule van WBT en de voorwaarden gesteld in artikel 4. Dit betekent dat WBT de beoordeling toekomt of een aangeboden product van de consument voldoet aan de opgegeven waarden die door de consument op de inkoopmodule van WBT zijn ingevuld;

Het verpakken van het pakket met het aangeboden product van de consument op basis van de opgegeven criteria door WBT die aan de consument zijn voorgelegd;

Het secuur en veilig opsturen van het pakket naar het door WBT aangegeven adres;

Enig andere voorwaarde waar de consument redelijkerwijs aan dient te voldoen om het aangeboden product van de consument op een veilige wijze bij WBT aan te bieden, zodat het aangeboden product van de consument voldoet aan, onder andere, de opgegeven waarden in de inkoopmodule van WBT.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt WBT onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door WBT is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft WBT passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal WBT daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

WBT kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien WBT op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

WBT zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de contactgegevens van WBT waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij WBT deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij de verkoop van producten van de consument aan WBT heeft de consument een herroepingsrecht tot aan het moment dat WBT het aangeboden product van de consument heeft goedgekeurd en als gevolg hiervan het overeengekomen bedrag per bankoverschrijving heeft overgemaakt.

De consument kan een ingezonden apparaat altijd retour ontvangen. Of hier kosten aan verbonden zijn hangt af van de reden waarom het apparaat retour gezonden moet worden.

Gratis retour:
– Indien er een verschil van mening is over de cosmetische/uiterlijke staat van het product
– Er aantoonbaar door WBT een vergissing in de beoordeling is gemaakt
– Er aantoonbaar een reden voor afkeur is gegeven die niet in onze voorwaarden staat omschreven

Retour is niet gratis:
In alle overige gevallen brengt WBT € 9,99 aan afhandelings- en verzendkosten in rekening brengen. Mocht WBT de terugbetaling en de kosten voor afhandeling en verzending niet binnen 14 werkdagen hebben ontvangen, dan wordt de retour melding gezien als een vergissing en zal WBT het apparaat verder volgens ons proces verwerken. De consument ontvangt dan een gereduceerd bedrag voor het verkochte product.
Het product zal verzekerd geretourneerd worden.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal WBT dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – DE PRIJS

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De aangeboden prijs van WBT is onder voorbehoud van hetgeen bepaald in de artikelen 4 en 5. Als verduidelijking op de artikelen 4 en 5 geldt dat de prijs voor het aangeboden product van de consument een prijsindicatie is en dus enkel onder voorbehoud geldt dat het aangeboden product van de consument voldoet aan de opgegeven waarden; dit wordt vastgesteld door de controle van WBT bij ontvangst van het aangeboden product van de consument;

De prijs die WBT bepaalt in de inkoopmodule heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Indien de consument akkoord is met de prijs die de inkoopmodule van WBT heeft gegenereerd, dan heeft de consument één week om het aangeboden product van de consument aan te leveren (volgens de bepalingen uit deze algemene voorwaarden) aan WBT. De dag van akkoordverklaring van WBT voor het aangeboden product van de consument geldt als de eerste dag dat de aangeboden prijs van toepassing is. De dag van ontvangst van het aangeboden product bij WBT geldt hierbij als eindtermijn. In de periode tussen aanbod en ontvangst kunnen dus maximaal 14 dagen verstrijken. Indien deze termijn is verstreken en het aangeboden product van de consument na deze termijn is ontvangen, dan behoudt WBT zich het recht voor (buitenom de andere bepalingen uit de algemene voorwaarden) om het aangeboden product van de consument af te wijzen of een gereduceerde prijs te bieden.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw voor zover het een nieuw product betreft. Ingeval van tweedehands producten zijn de prijzen zonder btw, aangezien het rekenen van btw niet is toegestaan voor tweedehands producten en dus de margeregeling wordt toegepast.

Alle producten worden dus ingekocht als zijnde marge goederen. Indien het geen marge goed betreft, dan dient de aanbieder dit aan te geven door contact met ons op te nemen. Wij kopen via onze website geen goederen in inclusief BTW. Indien wij dit inkopen, dan wordt dit expliciet bepaald door WeBuyThings.

ARTIKEL 9 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

De conformiteit voor de consument van een aangeboden product van de consument hangt van de opgegeven waarden af uit de inkoopmodule van WBT. Zoals aangegeven in de artikelen 4, 5 en 8 van deze algemene voorwaarden, dient de consument er zorg voor te dragen dat het aangeboden product van de consument op de daarvoor aangegeven wijze wordt verpakt en verzonden én conformeert aan de opgegeven waarden in de inkoopmodule. Indien dit niet het geval is, dan treden de gevolgen uit deze algemene voorwaarden in.

ARTIKEL 10 – LEVERING EN UITVOERING

De consument zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het accepteren van het aanbod uit de inkoopmodule van WBT, het verpakken van het aangeboden product van de consument én de verzending van het aangeboden product van de consument naar WBT.

Als plaats van levering geldt het adres van WBT. Dit wordt door WBT duidelijk aangegeven aan de consument, door middel van een e-mail met exacte instructies over de levering en tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen WBT en de consument voor het aangeboden product van de consument middels de inkoopmodule van WBT.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument tot het moment van bezorging aan WBT of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger van WBT, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. WBT biedt een gratis verzendservice aan. Hier gebruik van maken is geheel op eigen risico van de consument. Het gebeurt niet vaak maar soms raakt een product kwijt bij de post. WBT kan helaas geen enkele verantwoordelijkheid op het gebied van verloren of beschadigde poststukken nemen. WBT adviseert dan ook om de zendingen naar WBT via aangetekende post te versturen. De kosten hiervan komen helaas wel voor eigen rekening van de consument.

ARTIKEL 11 – BETALING

Voorzover niet anders is overeengekomen, streeft WBT ernaar om de prijs, voortvloeiend uit de prijsindicatie uit de inkoopmodule aan de consument voor het aangeboden product van de consument, binnen 7 werkdagen na ontvangst van het aangeboden product uit te betalen door middel van bankoverschrijving op een daarvoor door de consument aangegeven bankrekening óf, indien overeengekomen, het inruiltegoed te storten op de account bij WBT van de consument die het aangeboden product van de consument heeft verzonden, doch zal de betaling uiterlijk binnen 21 dagen geschieden.

De betaling kan worden uitgesteld, opgeschort of geannuleerd door WBT, indien het aangeboden product van de consument niet voldoet aan de opgegeven waarden die de consument heeft aangegeven in de inkoopmodule van WBT, het aangeboden product van de consument niet op een door WBT aangegeven wijze door de consument is verpakt, het pakket met het aangeboden product van de consument niet aangetekend is verzonden door de consument naar het aangegeven adres van WBT, het pakket met het aangeboden product van de consument niet is aangekomen op het door WBT aangegeven adres, óf op enigerlei andere wijze waaruit redelijkerwijs blijkt dat WBT het recht heeft om de betaling uit te stellen, op te schorten of te annuleren. Eén en ander ligt in lijn met hetgeen in deze algemene voorwaarden is beschreven.

Indien sprake is van een uitstel van de betaling, opschorting van de betaling of annulering van de betaling zal WBT ernaar streven om eerst contact op te nemen met de consument van het aangeboden product van de consument om onderling tot een oplossing te komen. WBT behoudt zich het recht voor, indien lid 2 van toepassing is, om het pakket met het aangeboden product van de consument terug te sturen naar de consument en de verzendkosten hiervan te verhalen op de consument.

Fout ingevoerde gegevens, en daardoor vertraagde betalingen, zijn voor de verantwoordelijkheid van de consument. WBT heeft treffende maatregelen genomen om foutieve invoer te voorkomen. Ondanks deze maatregelen kan WBT geen garantie bieden op de correctheid van de ingevoerde gegevens door de consument.

ARTIKEL 12 – KLACHTENREGELING

WBT beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij WBT, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij WBT ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door WBT binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen WBT en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 14 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 15 – OVERIGE VOORWAARDEN

Apparaten met schade of defecten
WBt accepteert ook beschadigde en defecte apparaten. Hiervoor geldt echter wel een gereduceerd tarief. Dit tarief kan variëren van 75%-0% van de volledige prijs. Dit hangt af van de ernst van de beschadiging en/of het defect. De consument kan deze apparaten dus aanmelden in het systeem en daarbij de vragen naar waarheid invullen.

Afwijkende modellen
Het kan voorkomen dat WBT een apparaat ontvangt dat een ander model is dan de consument heeft aangegeven in de inkoopmodule. Dit komt doordat veel apparaten op elkaar lijken en hierdoor kan verwarring ontstaan. Zodra WBT een afwijking constateert, wordt de consument hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Hierbij ontvangt de consument direct een nieuw aanbod van WBT. Dit kan zowel negatief als positief voor de consument uitpakken. De consument heeft vervolgens 5 werkdagen de tijd om hierop te reageren. Indien er niet gereageerd wordt, gaat WBT ervan uit dat de aanbieding akkoord is en wordt overgegaan tot uitbetaling.

Sim- en geheugenkaarten
Sim- en geheugenkaarten kunnen persoonlijke gegevens bevatten. De verantwoordelijkheid voor persoonlijke data op gegevensdrager(s) ligt in eerste instantie altijd bij de consument. Zorg ervoor dat alle gegevens van het product zijn verwijderd, voordat deze opgestuurd wordt naar WBT. Dergelijke data wordt door ons direct verwijderd en op een milieuvriendelijke manier vernietigd. Dit doet WBT om het lekken van eventuele data tegen te gaan. Simkaarten en geheugenkaarten worden achteraf niet teruggezonden.

Diensten Webuythings.nl
WBT is een online handelsonderneming en aanbieders dienen te weten dat alle communicatie gestuurd wordt naar het e-mailadres zoals opgegeven bij de aanmelding door de consument. Controleer e-mails dus regelmatig voor updates over de verkoop van jouw product. WBT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor e-mails die niet ontvangen zijn, bijvoorbeeld wanneer het e-mailadres niet correct is aangemeld of wanneer de e-mail niet door de spam filter van de consument heen komt. Om gebruik te maken van de diensten van WBT is aanmelding als gebruiker noodzakelijk. Aanmelding is kosteloos. De bij aanmelding en verkoop benodigde persoonlijke informatie wordt behandeld conform de AVG.

Gestolen goederen
Alle door ons ontvangen goederen worden tijdens het verwerken geregistreerd aan de hand van het serie- of IMEI-nummer. Dit nummer wordt automatisch gecheckt via www.stopheling.nl. Mocht hieruit blijken dat het betreffende apparaat in deze database als gestolen geregistreerd staat, dan zal WBT hier direct melding van maken. Op verzoek van de politie – in het belang van het politieonderzoek – is WBT dan verplicht om alle persoonlijke gegevens die bij deze aanmelding gedaan zijn vrij te geven. Gestolen goederen kunnen uitsluitend via de politie terug verkregen worden.

Zakelijke klanten
Zakelijke klanten worden in beginsel gelijkgesteld met een consument, waardoor dezelfde algemene voorwaarden van toepassing zijn. Indien 5 of meer producten worden aangeboden door een zakelijke klant, dan kunnen andere voorwaarden worden gesteld. Zakelijke klanten kunnen een ander aanbod krijgen en hierop kunnen ook andere voorwaarden van toepassing zijn. Dit wordt van tevoren schriftelijk vastgelegd. Indien een klant meer dan 5 producten aan ons wilt verkopen, dan zullen eerst de voorwaarden worden vastgelegd. Een klant die dus meer dan 5 producten aanbiedt, zal door ons in beginsel altijd worden behandeld en gezien als een zakelijke klant.

Overige voorwaarden
– De consument is 16 jaar of ouder.
– Prijswijzigingen en typefouten zijn redelijkerwijs voorbehouden.
– De consument is niet verplicht om doosjes of accessoires (mits gevraagd) mee te sturen in het geval van mobiele telefoons/smartphones of tablets. Indien de consument dit wel doet, dan betaalt WBT hier geen extra fee voor. De doosjes zullen tijdens de verwerking direct verwijderd worden. Indien WBT dus een toestel achteraf moeten retourneren zal dit zonder het meegestuurde doosje of accessoire zijn.
– Alle contractuele verplichtingen, openstaande vorderingen, betalingsachterstanden, nog te betalen termijnen of enige andere vormen van verplichtingen die zijn aangegaan bij de aanschaf dan wel het (gratis) verstrekken van het apparaat aan de eindgebruiker (lees: de consument) van het toestel blijven de verantwoording van de consument. WBT kan onder géén enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen die nog geldig zijn op het moment dat een toestel ter verkoop wordt aangeboden.
– WBT behoudt het recht om te allen tijde de prijzen in de website aan te passen zonder enige vorm van kennisgeving vooraf.
– Producten die naar ons opgestuurd worden zonder aanmelding via de site, zonder tracknummer of begeleidingsbon, ouder dan 4 jaar zijn en/of niet op onze site vermeld staan, worden door WBT automatisch en direct op een milieuvriendelijke manier gerecycled. Deze producten kan WBT niet meer retour sturen, noch een vergoeding voor uitbetalen.
– Door het akkoord gaan met onze algemene voorwaarden stel je WBT vrij van alle eventuele claims op het gebied van veiligheid, vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid, verlies of diefstal met betrekking tot aangeboden apparaten en/of eventuele persoonlijke gegevens.

ARTIKEL 16 – VERKLARING ALGEMENE VOORWAARDEN FYSIEKE VESTIGING(EN) WBT

Ter verduidelijking gelden dezelfde Algemene voorwaarden tevens in de fysieke vestiging(en) van WBT. De bepalingen uit de Algemene voorwaarden die kennelijk enkel toepasselijk kunnen zijn voor enige handeling(en) die de consument aan WBT bindt (of andersom) middels het gebruik van de website van WBT, zijn derhalve niet van toepassing. De resterende bepalingen uit deze Algemene voorwaarden die dus van toepassing kunnen zijn op een overeenkomst die tussen de consument en WBT in de fysieke vestiging zijn derhalve van overeenkomstige toepassing.

Door je telefoon in te leveren, draag je bij aan een duurzamere toekomst.

Door je apparaat te hergebruiken voorkom je elektronisch afval, wat bijdraagt aan een duurzamere wereld!

© 2024 We Buy Things | Privacy verklaring | Algemene voorwaarden

Over ons

Welkom bij We Buy Things, uw vertrouwde partner voor de verkoop van gebruikte artikelen. Ons bedrijf, opgericht in [Jaar], werd opgericht met de visie om een duurzame oplossing te bieden voor het hergebruik van producten. Ons team, bestaande uit gepassioneerde professionals, is toegewijd om u een eenvoudige, eerlijke en efficiënte manier te bieden om uw ongebruikte artikelen te verkopen. Wij geloven in het creëren van waarde voor zowel onze klanten als het milieu

X

Bedrijfsinformatie

Naam: [Bedrijfsnaam]
Opgericht: [Jaar]
Hoofdkantoor: [adres hoofdkantoor]
Missie: Duurzame consumptie bevorderen door een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk platform te bieden voor de verkoop van tweedehands goederen.

X

Hoe werkt het?

  • Beoordeel uw artikel: Selecteer het product dat u wilt verkopen en geef ons enkele details. Dit helpt ons om u een eerlijke inschatting van de waarde te geven.
  • Ontvang een offerte: Op basis van uw beschrijving doen wij u een concurrerende offerte.
  • Gratis verzenden: Als u ons aanbod accepteert, bieden wij u een gratis verzendoplossing. Stuur ons uw artikel zonder extra kosten.
  • Snelle betaling: Zodra we hebben ontvangen en bevestigd dat uw artikel overeenkomt met uw beschrijving, verwerken we uw betaling snel en veilig.
X

Verzenden

Wij maken verzending moeiteloos en kostenvrij. Gebruik de verzendlabeloplossing van ons om uw pakket af te geven bij een plaatselijk postkantoor of een van onze afleverlocaties. U kunt uw zending voor uw gemoedsrust volgen. Zodra uw pakket ons bereikt, wordt het snel verwerkt.

X

Verzekering

Verzekering inhoud.

X

Klantenservice

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Ons klantenserviceteam staat klaar om u te helpen.
E-mail: [E-mailadres van de klantenservice]
Telefoon: [Telefoonnummer van de klantenservice]
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag, 9.00 uur tot 17.00 uur
Ga voor snelle antwoorden ook naar de sectie Veelgestelde vragen (FAQ) op onze website.

X

Algemene voorwaarden

Plaats hier uw Algemene voorwaarden.

X

Privacy & Beleid

Plaats hier uw privacybeleid

X

Verwerkersovereenkomst

Plaats hier uw Verwerkersovereenkomst.

X

Impressum

Impressum inhoud.

X

Melding

Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.

X